warunki ogólne świadczenia usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

 

 

        I.            Zakres przedmiotowy

 

 1. Warunki Ogólne Świadczenia Usług (zwane dalej WOŚU) mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną wykonującą świadczenie jest P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR (zwany dalej Wykonawcą).
 2. Przedmiotem umów może być w szczególności obróbka niemetaliczna metali i wykonywanie powłok.
 3. Niniejsze WOŚU określają w szczególności: procedurę składania zamówień, zasady i terminy ich realizacji, zasady składania reklamacji, terminy płatności.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ogólne Świadczenia Usług są zamieszczone również na stronie internetowej Wykonawcy.

 

     II.            Zamówienia.

 

 1. Zamawiający składa zamówienia faksem, pocztą elektroniczną lub na druku zamówienia. Zamawiający powinien załączyć do zamówienia dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
 2. Zamówienia złożone w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego.
 3. Zamówienie złożone przez Zamawiającego powinno wskazywać:
 4. dokładny opis produktu (parametry techniczne, typ, numer, jakiego środowiska korozyjności będzie miał zastosowanie przedmiot, przeznaczenie obiektu, etc.),
 5. sposób odbioru (odbiór własny, odbiór przez firmę lub kuriera),
 6. osobę upoważnioną do dokonania odbioru,
 7. oczekiwany okres gwarancji, w przypadku nieokreślenia terminu gwarancja nie będzie udzielana,
 8. należy podać stronę lakierowania, w przypadku braku takiej informacji usługa zostanie wykonana (po obu stronach)
 9. należy podać kolor RAL oraz połyskliwość lakieru
 10. W zamówieniach na wykonanie usługi lakierowania proszkowego należy przedstawić rysunki z zaznaczeniem miejsc na wykonanie otworów technologicznych. W przypadku braku rysunków lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za wykonane otwory technologiczne.
 11. Zamówienie musi zawierać specyfikacje materiałową dostarczonych elementów (przede wszystkim parametr odporności temperaturowej). W przypadku braku takiej informacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki wynikające z technologii lakierowania proszkowego.
 12. Wykonawca na życzenie Zamawiającego potwierdza zamówienie, w szczególności określając:
 13. cenę zamówionej usługi oraz (ewentualnie) wysokość udzielonego rabatu,
 14. termin wykonania
 15. Zamawiający składając zamówienia oświadcza, że spawy w miejscach łączeń są w 100% szczelne.

 

   III.            Ceny.

 

 1. Ceny ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. Wykonawca zawsze podaje cenę netto.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w zależności od sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów,
 4. Wykonawca ma prawo podwyższyć ceny umowne w przypadku zmniejszenia zamówienia bądź odstąpienia przez Zamawiającego od wcześniej uzgodnionych poziomów odbioru.

 

    IV.            Odbiory

 

 1. Wykonanie może zostać wstrzymana w przypadku zalegania przez Zamawiającego z wymagalnymi płatnościami względem Wykonawcy.
 2. Wykonawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby odbiór towaru został zrealizowany w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu odbiorów w zależności od wielkości złożonego zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie wykonać zamówionych polakierowanych elementów w oznaczonym terminie, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy.
 5. W przypadku braku odbioru powierzonego towaru w terminie 30 dni towar przechodzi na własność Wykonawcy.

 

       V.            Odbiór towaru.

 

 1. Sposób odbioru polakierowanych elementów przez Zamawiającego strony ustalają indywidualnie, przy uwzględnieniu możliwości przerobu Wykonawcy.
 2. Polakierowane elementy mogą być pakowane w specjalnej foli stretch, która musi być niezwłocznie usunięta przez Zamawiającego po wykonaniu transportu. Folia, w którą pakowany jest polakierowany materiał służy tylko i wyłącznie do zabezpieczenia elementów do transportu i rozładunku. Transport może odbywać się w tylko ściśle określonych warunkach (do 100km w temperaturze do 19stopni bez nasłonecznienia – w cieniu.)
 3. W przypadku odbioru polakierowanych elementów transportem własnym, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Zamawiającego obowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru.
 4. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego polakierowanych elementów oraz niezwłocznie informuje Wykonawcę o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji zwalnia Sprzedającego z obowiązku przyjęcia reklamacji.

 

    VI.            Płatność.

 

 1. Wszelkie płatności Zamawiającego winny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i w oznaczonym w niej terminie.
 2. Płatność dokonywana jest gotówką w kasie bądź w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 3. Za dzień zapłaty uważana jest data wpłaty gotówki w kasie bądź data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy,
 4. W przypadku braku zapłaty za dostarczone polakierowane elementy w terminie wskazanym w fakturze VAT, wszelkie należności Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez Wykonawcę w pełnym zakresie.
 5. W przypadku braku zapłaty w określonym na fakturze terminie gwarancja na wykonane usługi przestaje obowiązywać.

 

  VII.            Odpowiedzialność Wykonawcy.

 

 1. Wykonawca wykonuje lakierowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, posiada aktualne wymagalne atesty jakościowe na materiały wykorzystywane do realizacji zlecenia oraz są oznaczone zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami.
 2. Wykonawca odpowiada wyłącznie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania polakierowanych elementów oraz przy jego właściwym wykorzystaniu i eksploatacji.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie oraz magazynowanie sprzedanych polakierowanych elementów przez Zamawiającego lub inny podmiot na jego zlecenie. Polakierowany materiał musi być przechowywany w suchych i przewiewnych pomieszczeniach z wykluczeniem narażenia na działania zewnętrznych warunków atmosferycznych.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony materiał do lakierowania nie spełnia parametrów technicznych i konstrukcyjnych pod kątem poddania go obróbce lakierniczej.
 5. Wykonawca nie odpowiada w przypadku, gdy z polakierowanych elementów nie zostanie usunięta folia stretch po dostarczeniu go na miejsce dostawy. W przypadku zabezpieczenia elementów folią ochronną, folia ta powinna zostać natychmiast usunięta, w innym przypadku może dojść do zwulkanizowania się folii i powstania nieusuwalnych plam, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady polakierowanych elementów nie będą miały zastosowania przepisy art. 560, art. 561, art. 562 oraz art. 566 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kratery powstające na powłoce proszkowej podczas utwardzania farby są widocznym efektem odgazowania podłoża. Lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za powyższy efekt.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie elementów które mogą ulec uszkodzeniu w temperaturze wypalania farby czy ponad 200 stopni Celsjusza
 9. W przypadku przemalowywania pomalowych uprzednio elementów Wykonawca nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za efekt końcowy.
 10. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za jakość elementów które zostały ocynkowane kilka lat wstecz.
 11. W przypadku braku omiatania ocynków korundem Wykonawca nie udziela gwarancji.
 12. W przypadku braku omiatania stali czarnej tzn śrutowania i braku podkładu cynkowego Wykonawca nie udziela gwarancji
 13. W przypadku braku szkiełkowania dostarczonych blach profili elementów Wykonawca nie udziela gwarancji na wykonane usługi malowania. 
 14. W przypadku śrutowania malowania podkładem cynkowym i farbą nawierzchniową Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji.

 

VIII.            Reklamacje.

 

 1. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić wykonawcy w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące przedmiotu reklamacyjnego:
 2. dokument gwarancji,
 3. Potwierdzenie terminowej zapłaty za fakturę VAT na reklamowane zlecenie
 4. zamówienie,
 5. dowód dostawy materiału do lakierni.
 6. dokument WZ przy wydaniu towaru klientowi
 7. paragon fiskalny lub faktura vat UWAGA!!! W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane.
 8. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane przy odbiorze polakierowanych elementów. Z reklamacji będzie sporządzany protokół reklamacyjny.
 9. Reklamacje jakościowe muszą być zgłaszane nie później  niż w terminie 14 dni od daty odbioru polakierowanych elementów. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady.
 10. Reklamacje dotyczące wad ukrytych, tj. wad, których Zamawiający nie mógł wykryć w chwili wydania polakierowanych elementów, muszą być zgłaszane Wykonawcy pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wykrycia, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty odbioru.
 11. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia i ewentualne reklamacje wykonane – naprawione w tylko i wyłącznie w siedzibie firmy Wykonawcy.

 

    IX.            Gwarancja.

 

 1. Gwarancja wystawiona jest na „dokumencie gwarancyjnym” z uwzględnieniem warunków gwarancji w nim zawartych.
 2. Wykonawca nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności, za jakość prze lakierowanych elementów (wyjątek stanowią blachy ocynkowane hutniczo powlekane lakierem przez hutę-, których powłoka spełnia parametry techniczne dla poddania jej końcowej obróbce lakierowania proszkowego)
 3. Wyłączeniu z gwarancji podlegają uszkodzenia powłoki malarskiej spowodowane:
 4. wadą konstrukcyjną malowanych obiektów,
 5. czynnikami mechanicznymi,
 6. czynnikami chemicznymi wywołanymi niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem, konserwacją nie zgodną z zaleceniami wykonawcy lub kontaktem z czynnikami chemicznymi nie występującymi w określonych warunkach eksploatacji obiektu.
 7. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania temperatury powyżej 70 C na lakierowaną powierzchnie.
 8. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.
 9. W przypadku braku zapłaty w określonym w Fakturze VAT terminie Wykonawca anuluje udzielaną gwarancję na całe zlecenie. 
 10. Nie podlegają gwarancji polakierowane profile uszkodzone mechanicznie i chemicznie lub narażone na działanie agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.
 11. Aby mogła być udzielona gwarancja:
 • powierzchnia lakierowana musi być w stanie surowym (nie poddana żadnej wcześniejszej obróbce),
 • elementów polakierowanych nie należy poddawać obróbce mechanicznej (gięcie, cięcie, tłoczenie, itp.),
 • w przypadku elementów przeznaczonych do lakierowania proszkowego należy uwzględnić fakt „punkt styku zawieszki”,
 • elementy ocynkowane „ogniowo” przed lakierowaniem muszą być poddane starannej obróbce oscylacyjno-mechanicznej w celu usunięcia wad występujących w powłoce typu – zlewy, zacieki, wtrącenia itp. (obróbka mechaniczna po stronie zamawiającego),
 • elementy ze stali „czarnej”, na których występują ostre krawędzie konstrukcji lub powstałe w wyniku cięcia, otworowania itp. muszą zostać odpowiednio mechanicznie wyoblane przed wykonaniem obróbki lakierowania proszkowego inaczej w miejscach ostrych krawędzi mogą wystąpić ogniska korozji, co nie będzie podlegało reklamacji (wybolenie mechaniczne krawędzi po stronie zamawiającego),
 • powłoka cynkowa wyrobów przeznaczonych do lakierowania musi spełniać wymagania określone w normie PN- EN-ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – wymagania i badania”, która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN_ISO 1461: 1999, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999,
 • w przypadku kontynuacji zlecenia należy wpisać taką uwagę w zamówieniu, co ma związek z uzyskaniem powtarzalności powłoki lakierniczej. W przeciwnym razie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w odcieniach bądź połysku,
 • powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu. Do mycia należy używać czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących (konserwacje należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku).
 • Przy wykonaniu powłoki lakierniczej na różnego rodzaju materiałach (stal czarna, aluminium, stal ocynk) mogą wystąpić znaczne różnice w odcieniach w przypadku kolorów jaskrawych – jasnych np. żółtych i pomarańczowych.
 • Ewentualna naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie wykonywana lakierami renowacyjnymi.
 • Na elementach ocynkowanych mogą wystąpić nierówności powłoki lakierniczej wynikające z nierównomiernej struktury nałożonego ocynku w cynkowni ogniowej wynikającej z charakterystyki takiego zabezpieczenia.
 • Okres, na który udzielana jest gwarancja określany jest indywidualnie w zależności od parametrów obiektów malowanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancji.
 • Stal czarna przed malowaniem proszkowym musi być poddana obróbce strumieniowo-ściernej w celu usunięcia zanieczyszczeń, rdzy, zendry oraz polepszenia przyczepności farby do podłoża. Na żądanie klienta lakiernia pominie tę obróbkę, co skutkować będzie nie udzieleniem gwarancji na malowanie proszkowe. Wykonawca nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za brak przyczepności farby oraz wykwity rdzy.
 • aluminium musi być poddane szkiełkowaniu
 • na stal śrutowaną musi być zastosowany podkład cynkowy
 • stal ocynkowana musi być poddana obróbce strumieniowo ściernej omiatanie korundem

 

      X.            Rozstrzyganie sporów.

 

 1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy handlowej.
 2. W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.

 

    XI.            Postanowienia końcowe.

 

 1. Strony będą na bieżąco informowały o zmianach w zakresie danych dotyczących Stron.
 2. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania osób trzecich, którymi się posługują przy realizacji zamówienia, jak za swoje własne działania.
 3. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które uzyska w trakcie współpracy z Wykonawcą.
 4. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 3 jest nieograniczony w czasie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w WOŚU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.
WARUNEK WSPÓŁPRACY TO AKCEPTACJA WARUNKÓW