warunki ogólne świadczenia usług śrutowni

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Śrutowania i Szkiełkowania

 

        I.            Zakres przedmiotowy

 

 1. Warunki Ogólne Świadczenia Usług (zwane dalej WOŚUŚiS) mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną wykonującą świadczenie jest P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR (zwany dalej Wykonawcą).
 2. Przedmiotem umów może być w szczególności obróbka niemetaliczna metali i wykonywanie powłok.
 3. Niniejsze WOŚUŚiS określają w szczególności: procedurę składania zamówień, zasady i terminy ich realizacji, zasady składania reklamacji, terminy płatności.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ogólne Świadczenia Usług Śrutowania i Szkiełkowania są zamieszczone również na stronie internetowej Wykonawcy i w siedzibie.

 

     II.            Zamówienia.

 

 1. Zamawiający składa zamówienia faksem, pocztą elektroniczną lub na druku zamówienia. Zamawiający powinien załączyć do zamówienia dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
 2. Zamówienia złożone w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego.
 3. Zamówienie złożone przez Zamawiającego powinno wskazywać:
 4. dokładny opis produktu (parametry techniczne, typ, numer, jakiego środowiska korozyjności będzie miał zastosowanie przedmiot, przeznaczenie obiektu, etc.),
 5. sposób odbioru (odbiór własny, odbiór przez firmę lub kuriera),
 6. osobę upoważnioną do dokonania odbioru,
 7. oczekiwany okres gwarancji – całkowity brak gwarancji,
 8. należy podać stronę oczyszczania, w przypadku braku takiej informacji usługa zostanie wykonana (po obu stronach)
 9. należy podać sposób jaki mają być oczyszczone elementy (stal surowa tylko i wyłącznie śrutowanie stal kwasoodporna i aluminium – szkiełkowanie)
 10. W zamówieniach na wykonanie usługi oczyszczania należy przedstawić rysunki z zaznaczeniem miejsc na wykonanie otworów technologicznych. W przypadku braku rysunków lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za wykonane otwory technologiczne.
 11. Zamówienie musi zawierać specyfikacje materiałową dostarczonych elementów (przede wszystkim parametr odporności temperaturowej). W przypadku braku takiej informacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki wynikające z technologii śrutowania czy też szkiełkowania.
 12. Wykonawca na życzenie Zamawiającego potwierdza zamówienie, w szczególności określając:
 13. cenę zamówionej usługi oraz (ewentualnie) wysokość udzielonego rabatu,
 14. termin wykonania
 15. Zamawiający składając zamówienia oświadcza, że spawy w miejscach łączeń są w 100% szczelne.

 

   III.            Ceny.

 

 1. Ceny ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. Wykonawca zawsze podaje cenę netto.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w zależności od sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów,
 4. Wykonawca ma prawo podwyższyć ceny umowne w przypadku zmniejszenia zamówienia bądź odstąpienia przez Zamawiającego od wcześniej uzgodnionych poziomów odbioru.

 

    IV.            Odbiory

 

 1. Wykonanie może zostać wstrzymana w przypadku zalegania przez Zamawiającego z wymagalnymi płatnościami względem Wykonawcy.
 2. Wykonawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby odbiór towaru został zrealizowany w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu odbiorów w zależności od wielkości złożonego zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie wykonać zamówionych oczyszonych elementów w oznaczonym terminie, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy.

 

       V.            Odbiór towaru.

 

 1. Sposób odbioru oczyszczonych elementów przez Zamawiającego strony ustalają indywidualnie, przy uwzględnieniu możliwości przerobu Wykonawcy.
 2. Odbiór musi nastąpić tego samego dnia w którym Klient dostaje informację o fakcie oczyszczenia konstrukcji.
 3. W przypadku odbioru elementów oczyszczonych Klient bierze na siebie fakt że elementy zaczną korodować i pokryje koszty ponownego oczyszczenia elementów lub obierze je w stanie jakim będą się znajdowały.
 4. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego oczyszczonych elementów oraz niezwłocznie przy odbiorze informuje Wykonawcę o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji zwalnia Sprzedającego z obowiązku przyjęcia reklamacji.
 5. W przypadku braku odbioru towaru przez 14 dni od informacji że detale są do odbioru Wykonawca może elementy zezłomować.
 6. Jeżeli Wykonawca ich nie zezłomuje można będzie je wykupić za 500zł netto

 

    VI.            Płatność.

 

 1. Wszelkie płatności Zamawiającego winny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i w oznaczonym w niej terminie.
 2. Płatność dokonywana jest gotówką w kasie bądź w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 3. Za dzień zapłaty uważana jest data wpłaty gotówki w kasie bądź data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy,
 4. W przypadku braku zapłaty za dostarczone oczyszczone elementy w terminie wskazanym w fakturze VAT, wszelkie należności Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez Wykonawcę w pełnym zakresie.

 

  VII.            Odpowiedzialność Wykonawcy i Zleceniodawcy.

 

 1. Wykonawca wykonuje oczyszczanie strumieniowo- ścierne szkiełkowanie i śrutowanie
 2. Wykonawca nie odpowiada za wyginanie się cienkich elementów podczas oczyszczania cała odpowiedzialność za uszkodzenia jest po stronie Zamawiającego.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie oraz magazynowanie oczyszczonych elementów przez Zamawiającego lub inny podmiot na jego zlecenie. Oczyszczony materiał musi być zabezpieczony i od razu pomalowany po oczyszczeniu.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony materiał do oczyszczania strumieniowo ściernego nie spełnia parametrów technicznych i konstrukcyjnych pod kątem poddania go obróbce oczyszczania ściernego , śrutowania i szkiełkowania.
 5. Wykonawca nie odpowiada za efekt i uszkodzenia detali podczas oczyszczenia śrutowania i szkiełkowania w przypadku elementów: zaolejonych, pokrytych: gumą, plastikiem, mocnej korozji czy pokrytych cynkiem który zostanie zerwany częściowo lub w całości na powierzchniach czyszczonych.
 6. W przypadku dostarczenia elementów – konstrukcji pomalowanych proszkowo – cała odpowiedzialność za uszkodzenia, falowanie blachy deformacje elmentów wynikłe podczas obróbki ponosi Zleceniodawca gdyż elementy proszkowo malowane nie nadają się do wyżej wymienionej obróbki.

 

VIII.            Reklamacje.

 

 1. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić wykonawcy w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące przedmiotu reklamacyjnego:
 2. dokument gwarancji,
 3. zamówienie,
 4. dowód dostawy materiału do lakierni.
 5. dokument WZ przy wydaniu towaru klientowi
 6. paragon fiskalny lub faktura vat UWAGA!!! W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane.
 7. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane przy odbiorze oczyszczanych elementów. Z reklamacji będzie sporządzany protokół 

 

    IX.            Gwarancja.

 

 1. Na oczyszczanie strumieniowo ścierne oraz szkiełkowanie – BRAK GWARANCJI

 

     

  WARUNEK WSPÓŁPRACY TO AKCEPTACJA WARUNKÓW