warunki ogólne świadczenia usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

 

 

        I.            Zakres przedmiotowy

 

 1. Warunki Ogólne Świadczenia Usług (zwane dalej WOŚU) mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną wykonującą świadczenie jest P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR (zwany dalej Wykonawcą).
 2. Przedmiotem umów może być w szczególności obróbka niemetaliczna metali i wykonywanie powłok.
 3. Niniejsze WOŚU określają w szczególności: procedurę składania zamówień, zasady i terminy ich realizacji, zasady składania reklamacji, terminy płatności.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ogólne Świadczenia Usług są zamieszczone również na stronie internetowej Wykonawcy.

 

     II.            Zamówienia.

 

 1. Zamawiający składa zamówienia faksem, pocztą elektroniczną lub na druku zamówienia. Zamawiający powinien załączyć do zamówienia dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
 2. Zamówienia złożone w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego.
 3. Zamówienie złożone przez Zamawiającego powinno wskazywać:
 4. dokładny opis produktu (parametry techniczne, typ, numer, jakiego środowiska korozyjności będzie miał zastosowanie przedmiot, przeznaczenie obiektu, etc.),
 5. sposób odbioru (odbiór własny, odbiór przez firmę lub kuriera),
 6. osobę upoważnioną do dokonania odbioru,
 7. oczekiwany okres gwarancji, w przypadku nieokreślenia terminu gwarancja nie będzie udzielana,
 8. należy podać stronę lakierowania, w przypadku braku takiej informacji usługa zostanie wykonana (po obu stronach)
 9. należy podać kolor RAL oraz połyskliwość lakieru
 10. W zamówieniach na wykonanie usługi lakierowania proszkowego należy przedstawić rysunki z zaznaczeniem miejsc na wykonanie otworów technologicznych. W przypadku braku rysunków lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za wykonane otwory technologiczne.
 11. Zamówienie musi zawierać specyfikacje materiałową dostarczonych elementów (przede wszystkim parametr odporności temperaturowej). W przypadku braku takiej informacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki wynikające z technologii lakierowania proszkowego.
 12. Wykonawca na życzenie Zamawiającego potwierdza zamówienie, w szczególności określając:
 13. cenę zamówionej usługi oraz (ewentualnie) wysokość udzielonego rabatu,
 14. termin wykonania
 15. Zamawiający składając zamówienia oświadcza, że spawy w miejscach łączeń są w 100% szczelne.

 

   III.            Ceny.

 

 1. Ceny ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. Wykonawca zawsze podaje cenę netto.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w zależności od sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów,
 4. Wykonawca ma prawo podwyższyć ceny umowne w przypadku zmniejszenia zamówienia bądź odstąpienia przez Zamawiającego od wcześniej uzgodnionych poziomów odbioru.

 

    IV.            Odbiory

 

 1. Wykonanie może zostać wstrzymana w przypadku zalegania przez Zamawiającego z wymagalnymi płatnościami względem Wykonawcy.
 2. Wykonawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby odbiór towaru został zrealizowany w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu odbiorów w zależności od wielkości złożonego zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie wykonać zamówionych polakierowanych elementów w oznaczonym terminie, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy.
 5. W przypadku braku odbioru powierzonego towaru w terminie 30 dni towar przechodzi na własność Wykonawcy.

 

       V.            Odbiór towaru.

 

 1. Sposób odbioru polakierowanych elementów przez Zamawiającego strony ustalają indywidualnie, przy uwzględnieniu możliwości przerobu Wykonawcy.
 2. Polakierowane elementy mogą być pakowane w specjalnej foli stretch, która musi być niezwłocznie usunięta przez Zamawiającego po wykonaniu transportu. Folia, w którą pakowany jest polakierowany materiał służy tylko i wyłącznie do zabezpieczenia elementów do transportu i rozładunku. Transport może odbywać się w tylko ściśle określonych warunkach (do 100km w temperaturze do 19stopni bez nasłonecznienia – w cieniu.)
 3. W przypadku odbioru polakierowanych elementów transportem własnym, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Zamawiającego obowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru.
 4. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego polakierowanych elementów oraz niezwłocznie informuje Wykonawcę o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji zwalnia Sprzedającego z obowiązku przyjęcia reklamacji.

 

    VI.            Płatność.

 

 1. Wszelkie płatności Zamawiającego winny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i w oznaczonym w niej terminie.
 2. Płatność dokonywana jest gotówką w kasie bądź w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 3. Za dzień zapłaty uważana jest data wpłaty gotówki w kasie bądź data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy,
 4. W przypadku braku zapłaty za dostarczone polakierowane elementy w terminie wskazanym w fakturze VAT, wszelkie należności Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez Wykonawcę w pełnym zakresie.
 5. W przypadku braku zapłaty w określonym na fakturze terminie gwarancja na wykonane usługi przestaje obowiązywać.

 

  VII.            Odpowiedzialność Wykonawcy.

 

 1. Wykonawca wykonuje lakierowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, posiada aktualne wymagalne atesty jakościowe na materiały wykorzystywane do realizacji zlecenia oraz są oznaczone zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami.
 2. Wykonawca odpowiada wyłącznie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania polakierowanych elementów oraz przy jego właściwym wykorzystaniu i eksploatacji.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie oraz magazynowanie sprzedanych polakierowanych elementów przez Zamawiającego lub inny podmiot na jego zlecenie. Polakierowany materiał musi być przechowywany w suchych i przewiewnych pomieszczeniach z wykluczeniem narażenia na działania zewnętrznych warunków atmosferycznych.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony materiał do lakierowania nie spełnia parametrów technicznych i konstrukcyjnych pod kątem poddania go obróbce lakierniczej.
 5. Wykonawca nie odpowiada w przypadku, gdy z polakierowanych elementów nie zostanie usunięta folia stretch po dostarczeniu go na miejsce dostawy. W przypadku zabezpieczenia elementów folią ochronną, folia ta powinna zostać natychmiast usunięta, w innym przypadku może dojść do zwulkanizowania się folii i powstania nieusuwalnych plam, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady polakierowanych elementów nie będą miały zastosowania przepisy art. 560, art. 561, art. 562 oraz art. 566 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kratery powstające na powłoce proszkowej podczas utwardzania farby są widocznym efektem odgazowania podłoża. Lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za powyższy efekt.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie elementów które mogą ulec uszkodzeniu w temperaturze wypalania farby czy ponad 200 stopni Celsjusza
 9. W przypadku przemalowywania pomalowych uprzednio elementów Wykonawca nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za efekt końcowy.
 10. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za jakość elementów które zostały ocynkowane kilka lat wstecz.
 11. W przypadku braku omiatania ocynków korundem Wykonawca nie udziela gwarancji.
 12. W przypadku braku omiatania stali czarnej tzn śrutowania i braku podkładu cynkowego Wykonawca nie udziela gwarancji
 13. W przypadku braku szkiełkowania dostarczonych blach profili elementów Wykonawca nie udziela gwarancji na wykonane usługi malowania. 
 14. W przypadku śrutowania malowania podkładem cynkowym i farbą nawierzchniową Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji.

 

VIII.            Reklamacje.

 

 1. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić wykonawcy w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące przedmiotu reklamacyjnego:
 2. dokument gwarancji,
 3. Potwierdzenie terminowej zapłaty za fakturę VAT na reklamowane zlecenie
 4. zamówienie,
 5. dowód dostawy materiału do lakierni.
 6. dokument WZ przy wydaniu towaru klientowi
 7. paragon fiskalny lub faktura vat UWAGA!!! W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane.
 8. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane przy odbiorze polakierowanych elementów. Z reklamacji będzie sporządzany protokół reklamacyjny.
 9. Reklamacje jakościowe muszą być zgłaszane nie później  niż w terminie 14 dni od daty odbioru polakierowanych elementów. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady.
 10. Reklamacje dotyczące wad ukrytych, tj. wad, których Zamawiający nie mógł wykryć w chwili wydania polakierowanych elementów, muszą być zgłaszane Wykonawcy pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wykrycia, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty odbioru.
 11. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia i ewentualne reklamacje wykonane – naprawione w tylko i wyłącznie w siedzibie firmy Wykonawcy.

 

    IX.            Gwarancja.

 

 1. Gwarancja wystawiona jest na „dokumencie gwarancyjnym” z uwzględnieniem warunków gwarancji w nim zawartych.
 2. Wykonawca nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności, za jakość prze lakierowanych elementów (wyjątek stanowią blachy ocynkowane hutniczo powlekane lakierem przez hutę-, których powłoka spełnia parametry techniczne dla poddania jej końcowej obróbce lakierowania proszkowego)
 3. Wyłączeniu z gwarancji podlegają uszkodzenia powłoki malarskiej spowodowane:
 4. wadą konstrukcyjną malowanych obiektów,
 5. czynnikami mechanicznymi,
 6. czynnikami chemicznymi wywołanymi niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem, konserwacją nie zgodną z zaleceniami wykonawcy lub kontaktem z czynnikami chemicznymi nie występującymi w określonych warunkach eksploatacji obiektu.
 7. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania temperatury powyżej 70 C na lakierowaną powierzchnie.
 8. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.
 9. W przypadku braku zapłaty w określonym w Fakturze VAT terminie Wykonawca anuluje udzielaną gwarancję na całe zlecenie. 
 10. Nie podlegają gwarancji polakierowane profile uszkodzone mechanicznie i chemicznie lub narażone na działanie agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.
 11. Aby mogła być udzielona gwarancja:
 • powierzchnia lakierowana musi być w stanie surowym (nie poddana żadnej wcześniejszej obróbce),
 • elementów polakierowanych nie należy poddawać obróbce mechanicznej (gięcie, cięcie, tłoczenie, itp.),
 • w przypadku elementów przeznaczonych do lakierowania proszkowego należy uwzględnić fakt „punkt styku zawieszki”,
 • elementy ocynkowane „ogniowo” przed lakierowaniem muszą być poddane starannej obróbce oscylacyjno-mechanicznej w celu usunięcia wad występujących w powłoce typu – zlewy, zacieki, wtrącenia itp. (obróbka mechaniczna po stronie zamawiającego),
 • elementy ze stali „czarnej”, na których występują ostre krawędzie konstrukcji lub powstałe w wyniku cięcia, otworowania itp. muszą zostać odpowiednio mechanicznie wyoblane przed wykonaniem obróbki lakierowania proszkowego inaczej w miejscach ostrych krawędzi mogą wystąpić ogniska korozji, co nie będzie podlegało reklamacji (wybolenie mechaniczne krawędzi po stronie zamawiającego),
 • powłoka cynkowa wyrobów przeznaczonych do lakierowania musi spełniać wymagania określone w normie PN- EN-ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – wymagania i badania”, która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN_ISO 1461: 1999, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999,
 • w przypadku kontynuacji zlecenia należy wpisać taką uwagę w zamówieniu, co ma związek z uzyskaniem powtarzalności powłoki lakierniczej. W przeciwnym razie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w odcieniach bądź połysku,
 • powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu. Do mycia należy używać czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących (konserwacje należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku).
 • Przy wykonaniu powłoki lakierniczej na różnego rodzaju materiałach (stal czarna, aluminium, stal ocynk) mogą wystąpić znaczne różnice w odcieniach w przypadku kolorów jaskrawych – jasnych np. żółtych i pomarańczowych.
 • Ewentualna naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie wykonywana lakierami renowacyjnymi.
 • Na elementach ocynkowanych mogą wystąpić nierówności powłoki lakierniczej wynikające z nierównomiernej struktury nałożonego ocynku w cynkowni ogniowej wynikającej z charakterystyki takiego zabezpieczenia.
 • Okres, na który udzielana jest gwarancja określany jest indywidualnie w zależności od parametrów obiektów malowanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancji.
 • Stal czarna przed malowaniem proszkowym musi być poddana obróbce strumieniowo-ściernej w celu usunięcia zanieczyszczeń, rdzy, zendry oraz polepszenia przyczepności farby do podłoża. Na żądanie klienta lakiernia pominie tę obróbkę, co skutkować będzie nie udzieleniem gwarancji na malowanie proszkowe. Wykonawca nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za brak przyczepności farby oraz wykwity rdzy.
 • aluminium musi być poddane szkiełkowaniu
 • na stal śrutowaną musi być zastosowany podkład cynkowy
 • stal ocynkowana musi być poddana obróbce strumieniowo ściernej omiatanie korundem

 

      X.            Rozstrzyganie sporów.

 

 1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy handlowej.
 2. W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.

 

    XI.            Postanowienia końcowe.

 

 1. Strony będą na bieżąco informowały o zmianach w zakresie danych dotyczących Stron.
 2. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania osób trzecich, którymi się posługują przy realizacji zamówienia, jak za swoje własne działania.
 3. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które uzyska w trakcie współpracy z Wykonawcą.
 4. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 3 jest nieograniczony w czasie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w WOŚU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.
WARUNEK WSPÓŁPRACY TO AKCEPTACJA WARUNKÓW

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Kliknij Akceptuj jeżeli zapoznałeś się i Akceptujesz Warunki naszej lakierni i zapoznałeś się z RODO na naszej stronie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę. Użycie plików Cookies Gromadzimy i analizujemy pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe. Pomaga nam to w ulepszaniu i rozwijaniu naszej oferty dla Państwa. Korzystając z tych informacji nie jest możliwe zidentyfikowanie danego użytkownika, nawet w połączeniu z innymi danymi, będącymi w naszym posiadaniu. Gromadzimy takie dane jak adres IP odwiedzającego, rodzaj używanej przeglądarki lub odwiedzane podstrony. Aby je uzyskać używany plików Cookies. Cookie to niewielki plik, który umieszczany jest na dysku twardym użytkownika. Dostarcza on specyficznych informacji o jego poprzednich wizytach na stronie. Używamy plików cookies aby rozpoznawać powtórne wizyty i ułatwiać nawigację po naszej stronie internetowej. Plik cookie przechowuje informację w lokalizacji i języku odwiedzającego stronę, oraz losowo przypisanym identyfikatorze sesji. Gromadzone informacje pomagają w śledzeniu informacji o liczbie nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron. Dane te pomagają w nieustannym polepszaniu nawigacji po naszej stronie oraz poprawianiu oferowanych usług. Jak zablokować pliki cookies? Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj istnieje możliwość ich całkowitego zablokowania lub akceptowane tylko wybranych plików cookies. Jeżeli nie chcesz,aby pliki cookies były umieszczane na Twoim komputerze, możesz tak ustawić przeglądarkę aby je odrzucała lub informowała o próbie ich zapisania. Jednak jeżeli całkowicie zablokujesz pliki cookies, niektóre usługi na naszej stronie mogą stać się niedostępne, a strony mogą się wyświetlać niepoprawnie. Na poniższych stronach możesz znaleźć informację o tym w jaki sposób ustawić właściwości cookies w różnych przeglądarkach. Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm Netscape Navigator: http://wp.netscape.com/legal_notices/cookies.html Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html Ochrona prywatności Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na nasze potrzeby do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W każdym momencie może Pani/Pan zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Zawartość strony internetowej i ostrzeżenie o odpowiedzialności Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były systematycznie aktualizowane, jednak nie możemy obiecać, że będą one w pełni dokładne i zawsze zaktualizowane. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji prosimy o kontakt się z nami. Wszystkie informacje produktowe są tymczasowe i mogą w każdym momencie ulec zmianie. Przed złożeniem zamówienia zawsze należy złożyć potwierdzenie telefoniczne. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, gwarancyjna lub jako część jakiejkolwiek umowy. Dodatkowe informacje Proszę przeczytać poniższe, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce ciasteczek. 1. Co to są pliki cookie? Ciasteczka 2.What są wykorzystywane do? Typy 3.Jakie cookies są wykorzystywane? 4.Do ciasteczka zawierają dane osobowe? Ciasteczka 5.Managing Co to są pliki cookie? Cookie to plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, gdy on / ona ma dostęp do strony internetowej. To pozwala na identyfikację urządzenia użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego / jej preferencje. Także, to pamięta strona odwiedził i uznaje się, gdy użytkownik powraca do witryny. Jakie pliki cookie są wykorzystywane do? Cookies są używane do regulacji treści stron, do preferencji użytkownika oraz optymalizacji wykorzystania witryn. Przechowują one przydatne informacje, tak aby uprościć i usprawnić korzystanie z Internetu. Są one stosowane przede wszystkim do: • umożliwienie zalogowania się na wybranej stronie internetowej, • dostosowanie treści stron, do preferencji użytkownika i strony optymalizacji wykorzystania, szczególnie te pliki pozwalają recegonize urządzenie użytkownika usług i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego / jej indywidualnych potrzeb, • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy usług użyciu stron internetowych, które pozwalają na poprawę struktury i treści (Google Analytics). Jakie typy plików cookie są używane? Istnieją dwa typy plików cookie, a mianowicie: trwałe pliki cookie i pliki cookie sesji. Trwałe pliki cookie pozostają na dysku twardym, na czas określony w pliki cookies parametrów lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika ręcznie. Pliki cookie sesji, z drugiej strony, są stosowane czasowo i wygasa po stronie lub zamknięciu przeglądarki. Czy pliki cookie to dane osobowe? Jeśli istnieje potrzeba zbierania danych osobowych, wymagane jest przepisami prawa o ochronie danych do informowania użytkowników o gromadzeniu danych osobowych. W pozostałych przypadkach, dane osobowe są dekodowane w sposób one niedostępne dla osób nieupoważnionych. Zarządzanie ciasteczka Domyślnie jest to możliwe, aby umieścić cookies w przeglądarce, jednak ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby zablokować obsługę plików cookie lub poinformować każdorazowo o ich użyciu. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich serwis jest dostępny w każdym ustawieniach przeglądarki. POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.wimarplus.pl oraz http://lakierniaproszkowa.wimarplus.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). 2.Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest P.P.H.U WIMAR z siedzibą w Mokrzeszowie (58-160), NIP: 8841018072, zwana dalej WR. 3.Dane osobowe zbierane przez WR za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 4.WR dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy. 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 1.WR zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. 2.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku: a)rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b)składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); d)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 3.W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje: a)adres e-mail; b)dane adresowe: a.kod pocztowy i miejscowość; b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c)imię i nazwisko; d)numer telefonu. 4.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a)firmę Przedsiębiorcy; b)numer NIP. 5.Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. 6.W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane: a)adres e-mail; b)dane adresowe: a.kod pocztowy i miejscowość; b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c)imię i nazwisko; d)numer telefonu. Zamykajac okno informacji o ciasteczkach jest równoznaczne z przyjęciem informacji do wiadomości i automatycznie zgoda na wykorzystanie przez nas informacji zawartych w tzw "ciasteczkach"

Zamknij