warunki ogólne świadczenia usług śrutowni

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Śrutowania i Szkiełkowania

 

        I.            Zakres przedmiotowy

 

 1. Warunki Ogólne Świadczenia Usług (zwane dalej WOŚUŚiS) mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną wykonującą świadczenie jest P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR (zwany dalej Wykonawcą).
 2. Przedmiotem umów może być w szczególności obróbka niemetaliczna metali i wykonywanie powłok.
 3. Niniejsze WOŚUŚiS określają w szczególności: procedurę składania zamówień, zasady i terminy ich realizacji, zasady składania reklamacji, terminy płatności.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ogólne Świadczenia Usług Śrutowania i Szkiełkowania są zamieszczone również na stronie internetowej Wykonawcy i w siedzibie.

 

     II.            Zamówienia.

 

 1. Zamawiający składa zamówienia faksem, pocztą elektroniczną lub na druku zamówienia. Zamawiający powinien załączyć do zamówienia dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
 2. Zamówienia złożone w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego.
 3. Zamówienie złożone przez Zamawiającego powinno wskazywać:
 4. dokładny opis produktu (parametry techniczne, typ, numer, jakiego środowiska korozyjności będzie miał zastosowanie przedmiot, przeznaczenie obiektu, etc.),
 5. sposób odbioru (odbiór własny, odbiór przez firmę lub kuriera),
 6. osobę upoważnioną do dokonania odbioru,
 7. oczekiwany okres gwarancji – całkowity brak gwarancji,
 8. należy podać stronę oczyszczania, w przypadku braku takiej informacji usługa zostanie wykonana (po obu stronach)
 9. należy podać sposób jaki mają być oczyszczone elementy (stal surowa tylko i wyłącznie śrutowanie stal kwasoodporna i aluminium – szkiełkowanie)
 10. W zamówieniach na wykonanie usługi oczyszczania należy przedstawić rysunki z zaznaczeniem miejsc na wykonanie otworów technologicznych. W przypadku braku rysunków lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za wykonane otwory technologiczne.
 11. Zamówienie musi zawierać specyfikacje materiałową dostarczonych elementów (przede wszystkim parametr odporności temperaturowej). W przypadku braku takiej informacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki wynikające z technologii śrutowania czy też szkiełkowania.
 12. Wykonawca na życzenie Zamawiającego potwierdza zamówienie, w szczególności określając:
 13. cenę zamówionej usługi oraz (ewentualnie) wysokość udzielonego rabatu,
 14. termin wykonania
 15. Zamawiający składając zamówienia oświadcza, że spawy w miejscach łączeń są w 100% szczelne.

 

   III.            Ceny.

 

 1. Ceny ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. Wykonawca zawsze podaje cenę netto.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w zależności od sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów,
 4. Wykonawca ma prawo podwyższyć ceny umowne w przypadku zmniejszenia zamówienia bądź odstąpienia przez Zamawiającego od wcześniej uzgodnionych poziomów odbioru.

 

    IV.            Odbiory

 

 1. Wykonanie może zostać wstrzymana w przypadku zalegania przez Zamawiającego z wymagalnymi płatnościami względem Wykonawcy.
 2. Wykonawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby odbiór towaru został zrealizowany w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu odbiorów w zależności od wielkości złożonego zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie wykonać zamówionych oczyszonych elementów w oznaczonym terminie, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy.

 

       V.            Odbiór towaru.

 

 1. Sposób odbioru oczyszczonych elementów przez Zamawiającego strony ustalają indywidualnie, przy uwzględnieniu możliwości przerobu Wykonawcy.
 2. Odbiór musi nastąpić tego samego dnia w którym Klient dostaje informację o fakcie oczyszczenia konstrukcji.
 3. W przypadku odbioru elementów oczyszczonych Klient bierze na siebie fakt że elementy zaczną korodować i pokryje koszty ponownego oczyszczenia elementów lub obierze je w stanie jakim będą się znajdowały.
 4. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego oczyszczonych elementów oraz niezwłocznie przy odbiorze informuje Wykonawcę o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji zwalnia Sprzedającego z obowiązku przyjęcia reklamacji.
 5. W przypadku braku odbioru towaru przez 14 dni od informacji że detale są do odbioru Wykonawca może elementy zezłomować.
 6. Jeżeli Wykonawca ich nie zezłomuje można będzie je wykupić za 500zł netto

 

    VI.            Płatność.

 

 1. Wszelkie płatności Zamawiającego winny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i w oznaczonym w niej terminie.
 2. Płatność dokonywana jest gotówką w kasie bądź w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 3. Za dzień zapłaty uważana jest data wpłaty gotówki w kasie bądź data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy,
 4. W przypadku braku zapłaty za dostarczone oczyszczone elementy w terminie wskazanym w fakturze VAT, wszelkie należności Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez Wykonawcę w pełnym zakresie.

 

  VII.            Odpowiedzialność Wykonawcy i Zleceniodawcy.

 

 1. Wykonawca wykonuje oczyszczanie strumieniowo- ścierne szkiełkowanie i śrutowanie
 2. Wykonawca nie odpowiada za wyginanie się cienkich elementów podczas oczyszczania cała odpowiedzialność za uszkodzenia jest po stronie Zamawiającego.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie oraz magazynowanie oczyszczonych elementów przez Zamawiającego lub inny podmiot na jego zlecenie. Oczyszczony materiał musi być zabezpieczony i od razu pomalowany po oczyszczeniu.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony materiał do oczyszczania strumieniowo ściernego nie spełnia parametrów technicznych i konstrukcyjnych pod kątem poddania go obróbce oczyszczania ściernego , śrutowania i szkiełkowania.
 5. Wykonawca nie odpowiada za efekt i uszkodzenia detali podczas oczyszczenia śrutowania i szkiełkowania w przypadku elementów: zaolejonych, pokrytych: gumą, plastikiem, mocnej korozji czy pokrytych cynkiem który zostanie zerwany częściowo lub w całości na powierzchniach czyszczonych.
 6. W przypadku dostarczenia elementów – konstrukcji pomalowanych proszkowo – cała odpowiedzialność za uszkodzenia, falowanie blachy deformacje elmentów wynikłe podczas obróbki ponosi Zleceniodawca gdyż elementy proszkowo malowane nie nadają się do wyżej wymienionej obróbki.

 

VIII.            Reklamacje.

 

 1. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić wykonawcy w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące przedmiotu reklamacyjnego:
 2. dokument gwarancji,
 3. zamówienie,
 4. dowód dostawy materiału do lakierni.
 5. dokument WZ przy wydaniu towaru klientowi
 6. paragon fiskalny lub faktura vat UWAGA!!! W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane.
 7. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane przy odbiorze oczyszczanych elementów. Z reklamacji będzie sporządzany protokół 

 

    IX.            Gwarancja.

 

 1. Na oczyszczanie strumieniowo ścierne oraz szkiełkowanie – BRAK GWARANCJI

 

     

  WARUNEK WSPÓŁPRACY TO AKCEPTACJA WARUNKÓW

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Kliknij Akceptuj jeżeli zapoznałeś się i Akceptujesz Warunki naszej lakierni i zapoznałeś się z RODO na naszej stronie. więcej informacji

  Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę. Użycie plików Cookies Gromadzimy i analizujemy pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe. Pomaga nam to w ulepszaniu i rozwijaniu naszej oferty dla Państwa. Korzystając z tych informacji nie jest możliwe zidentyfikowanie danego użytkownika, nawet w połączeniu z innymi danymi, będącymi w naszym posiadaniu. Gromadzimy takie dane jak adres IP odwiedzającego, rodzaj używanej przeglądarki lub odwiedzane podstrony. Aby je uzyskać używany plików Cookies. Cookie to niewielki plik, który umieszczany jest na dysku twardym użytkownika. Dostarcza on specyficznych informacji o jego poprzednich wizytach na stronie. Używamy plików cookies aby rozpoznawać powtórne wizyty i ułatwiać nawigację po naszej stronie internetowej. Plik cookie przechowuje informację w lokalizacji i języku odwiedzającego stronę, oraz losowo przypisanym identyfikatorze sesji. Gromadzone informacje pomagają w śledzeniu informacji o liczbie nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron. Dane te pomagają w nieustannym polepszaniu nawigacji po naszej stronie oraz poprawianiu oferowanych usług. Jak zablokować pliki cookies? Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj istnieje możliwość ich całkowitego zablokowania lub akceptowane tylko wybranych plików cookies. Jeżeli nie chcesz,aby pliki cookies były umieszczane na Twoim komputerze, możesz tak ustawić przeglądarkę aby je odrzucała lub informowała o próbie ich zapisania. Jednak jeżeli całkowicie zablokujesz pliki cookies, niektóre usługi na naszej stronie mogą stać się niedostępne, a strony mogą się wyświetlać niepoprawnie. Na poniższych stronach możesz znaleźć informację o tym w jaki sposób ustawić właściwości cookies w różnych przeglądarkach. Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm Netscape Navigator: http://wp.netscape.com/legal_notices/cookies.html Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html Ochrona prywatności Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na nasze potrzeby do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W każdym momencie może Pani/Pan zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Zawartość strony internetowej i ostrzeżenie o odpowiedzialności Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były systematycznie aktualizowane, jednak nie możemy obiecać, że będą one w pełni dokładne i zawsze zaktualizowane. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji prosimy o kontakt się z nami. Wszystkie informacje produktowe są tymczasowe i mogą w każdym momencie ulec zmianie. Przed złożeniem zamówienia zawsze należy złożyć potwierdzenie telefoniczne. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, gwarancyjna lub jako część jakiejkolwiek umowy. Dodatkowe informacje Proszę przeczytać poniższe, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce ciasteczek. 1. Co to są pliki cookie? Ciasteczka 2.What są wykorzystywane do? Typy 3.Jakie cookies są wykorzystywane? 4.Do ciasteczka zawierają dane osobowe? Ciasteczka 5.Managing Co to są pliki cookie? Cookie to plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, gdy on / ona ma dostęp do strony internetowej. To pozwala na identyfikację urządzenia użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego / jej preferencje. Także, to pamięta strona odwiedził i uznaje się, gdy użytkownik powraca do witryny. Jakie pliki cookie są wykorzystywane do? Cookies są używane do regulacji treści stron, do preferencji użytkownika oraz optymalizacji wykorzystania witryn. Przechowują one przydatne informacje, tak aby uprościć i usprawnić korzystanie z Internetu. Są one stosowane przede wszystkim do: • umożliwienie zalogowania się na wybranej stronie internetowej, • dostosowanie treści stron, do preferencji użytkownika i strony optymalizacji wykorzystania, szczególnie te pliki pozwalają recegonize urządzenie użytkownika usług i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego / jej indywidualnych potrzeb, • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy usług użyciu stron internetowych, które pozwalają na poprawę struktury i treści (Google Analytics). Jakie typy plików cookie są używane? Istnieją dwa typy plików cookie, a mianowicie: trwałe pliki cookie i pliki cookie sesji. Trwałe pliki cookie pozostają na dysku twardym, na czas określony w pliki cookies parametrów lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika ręcznie. Pliki cookie sesji, z drugiej strony, są stosowane czasowo i wygasa po stronie lub zamknięciu przeglądarki. Czy pliki cookie to dane osobowe? Jeśli istnieje potrzeba zbierania danych osobowych, wymagane jest przepisami prawa o ochronie danych do informowania użytkowników o gromadzeniu danych osobowych. W pozostałych przypadkach, dane osobowe są dekodowane w sposób one niedostępne dla osób nieupoważnionych. Zarządzanie ciasteczka Domyślnie jest to możliwe, aby umieścić cookies w przeglądarce, jednak ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby zablokować obsługę plików cookie lub poinformować każdorazowo o ich użyciu. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich serwis jest dostępny w każdym ustawieniach przeglądarki. POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.wimarplus.pl oraz http://lakierniaproszkowa.wimarplus.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). 2.Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest P.P.H.U WIMAR z siedzibą w Mokrzeszowie (58-160), NIP: 8841018072, zwana dalej WR. 3.Dane osobowe zbierane przez WR za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 4.WR dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy. 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 1.WR zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. 2.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku: a)rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b)składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); d)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 3.W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje: a)adres e-mail; b)dane adresowe: a.kod pocztowy i miejscowość; b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c)imię i nazwisko; d)numer telefonu. 4.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a)firmę Przedsiębiorcy; b)numer NIP. 5.Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. 6.W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane: a)adres e-mail; b)dane adresowe: a.kod pocztowy i miejscowość; b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c)imię i nazwisko; d)numer telefonu. Zamykajac okno informacji o ciasteczkach jest równoznaczne z przyjęciem informacji do wiadomości i automatycznie zgoda na wykorzystanie przez nas informacji zawartych w tzw "ciasteczkach"

  Zamknij