warunki techniczne wykonania i odbioru powłok malarskich

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Powłok Malarskich

 

FIRMA: P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A 58-160 ŚWIEBODZICE zwany dalej WYKONAWCA

 I. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać elementy przeznaczone do malowania

 

 1. Gabaryty i ciężar pojedynczych elementów nie powinny przekraczać wymiarów (długość x szerokość x wysokość):
 2. Dla elementów malowanych proszkowo (mm): 7000x1450x2100 do uwzględnienia podwieszenie i haki
 1. Ciężar pojedynczych elementów nie powinien przekraczać wagi:
 2. Dla elementów malowanych proszkowo: (kg): 1500 (300kg jeden element)
 3. Elementy stalowe konstrukcji powinny być wykonane ze stali węglowej o zbliżonym lub takim samym składzie metalurgicznym (cała dostawa towaru)
 1. Materiał dostarczony do malowania powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych takich jak: odkształcenia, rysy, wgniecenia
 1. Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń niedających się usunąć w procesie odtłuszczania oraz trawienia np.:

 

 • Śladów lakierów
 • Farb
 • Klejów
 • Smół
 • Smarów
 • Silikonów
 • Uszczelniaczy
 • Szpachli
 • Oraz innych nie zmywalnych w roztworach wodnych

 

 1. Powierzchnie przeznaczone do malowania nie mogą być skorodowane bez rdzy zendry oraz jakichkolwiek śladów korozji.
 1. Elementy nie mogą być mokre a w przestrzeniach wewnętrznych nie może występować woda ani środki chemiczne lub materiał typu: wełna, smar, styropian, drewno oraz inne łatwopalne
 1. Dla konstrukcji spawanych i nitowanych ważne jest:

 

 • Spoiny powinny być ciągłe, bez porowatości oraz bez odprysków spawalniczych
 • Nie mogą występować elementy typu kształtowniki blachy przylegające do siebie płaszczyznami, ponieważ prowadzi to do powstania mikroszczelin, stanowiących źródło korozji, bez możliwości zamalowania.
 • Konstrukcja musi być stabilna i nie może ulegać zaginaniu lub pękaniu pod własnym ciężarem

 

Ważną rzeczą jest nawiercenie otworów w pojedynczych elementach gdyż podczas malowania musi zostać zawieszony lub podparty, dlatego należy przewidzieć te miejsca w dostarczonych elementach – konstrukcjach (miejsca te będą niedomalowane)

 

 1. Wszystkie ostre krawędzie i otwory muszą być ogradowane
 1. Dla elementów pasownych należy uwzględnić luz technologiczny powiązany z grubością powłoki nakładanej farby (ok.0,1mm)
 1. Otwory, gwinty i inne miejsca, które nie mają być malowane, należy zaznaczyć na dostarczonych wraz z elementami rysunkach
 1. Dla wyrobów ocynkowanych ogniowo ważne jest:
 1. Aby elementy nie były wykonane ze stali o zawartości krzemu w przedziale 0,05 – 0,12% i powyżej 0,25% (jeżeli klient dostarczający towar do malarni nie jest w stanie stwierdzić czy ten warunek jest spełniony, nasza lakiernia może pomalować wyroby, należy się jednak liczyć z możliwością tzw. „gazowania powierzchni ocynkowanej”
 2. Nie może występować warstwa białej korozji
 3. Niedopuszczalne jest zamalowywanie ubytków cynku farbą nisko cynkową. Rodzaj farby użytej do zaprawek należy każdorazowo uzgodnić z naszą lakiernią
 4. Elementy cynkowane powinny być pozbawione ostrych sopli, oraz śladów powstałych podczas wynurzenia z kąpieli cynkowej i śladów po drutach od zawieszenia
 5. Elementy ocynkowane nie powinny mieć przeszlifowanych powierzchni cynku powodując zawijanie cynku oraz farby tworząc ostre powierzchnie, co prowadzi do odpadania farby
 6. Elementy, które względem siebie mają być ruchome, nie mogą być zalane cynkiem

Wykonane usługi na elementach nieodpowiadających powyższym wymaganiom odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta, a wykonana usługa nie podlega żadnej reklamacji. W takim wypadku wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy, czyli naszej lakierni zarówno z tytułu rękojmi, gwarancji jak i z tytułu nienależytego wykonania umowy.

 1. Po uzgodnieniu z kierownikiem lakierni, istnieje możliwość przygotowania elementów do malowania. Opłaty za tą usługę ustalane są indywidualnie.
 2. Należy pamiętać że Wykonawca nie udziela gwarancji na malowanie stali czarnej bez poddania jej obróbce strumieniowo-ściernej w celu usunięcia zanieczyszczeń oraz polepszenia przyczepności farby do podłoża.

Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca może pominąć tę obróbkę co skutkować będzie nie udzieleniem gwarancji na malowanie proszkowe

 

II. Wymagania, którym powinny odpowiadać powłoki malarskie

 

Powłoki malarskie na wyrobach ocynkowanych, malowane proszkowo powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13438 „Farby i lakiery. Powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych szerydyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych

Powłoki malarskie na wyrobach malowanych farbami ciekłymi powinny spełniać wymogi normy PN-EN ISO 12944: „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich”

 

III. Warunki odbioru powłok malarskich

 

 1. Wygląd powłoki:

Wygląd powłoki ocenia się na powierzchni istotnej, która powinna być uzgodniona z Klientem przed malowaniem. Nie włącza się do powierzchni istotnej krawędzi, wgłębień i powierzchni wewnętrznej.

Powłoka lakieru na powierzchni istotnej nie może mieć żadnych rys sięgających aż do momentu podłoża.

Kiedy powierzchnia istotna oglądana jest pod kątem 60º  nie mogą być widoczne z odległości 3m następujące defekty: nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, wtrącenia, kratery, matowe plamy, pory, wgłębienia, zarapania.

Powłoka musi mieć równomierny kolor i połysk. Kryteria te muszą być spełnione przy następujących warunkach oceny:

 1. Dla elementów używanych na zewnątrz: oglądane z odległości 5m
 2. Dla elementów używanych wewnątrz: oglądane z odległości 3m

                Uwaga nadlewy i nierówności faliste na powierzchniach ocynkowanych są traktowane, jako naturalna konsekwencja cynkowania,       

                dlatego nie stanowią wady powierzchni malowanej.

 1. Kolor

        Kolory według palety RAL powinny być zgodne z tablicą A7 (Tablica RAL/DELTA) wg. QUALICOAT (www.qualicoat.net)

        Kolory specjalne i wygląd farb strukturalnych powinien być zgodny z próbnikiem wymalowania ustalonym z Klientem.

        W przypadku doboru koloru do obecnego wymalowania nigdy nie będzie idealny odcień wynika to z różnic składu farb danego        

        producenta. Wymagana jest od Klienta informacja o tym czy to jednorazowe zamówienie czy też będzie kontynuacja danego koloru.

 1. Połyskliwość

        Powierzchnia, jaką uzyskujemy ma różne stopnie połyskliwości:

        „mat, półmat, satyna, półpołysk, połysk” są to orientacyjne nazwy i stanowią tylko podstawę ustaleń i rozróżniania połysku z         

        Klientem

        Jeżeli dla Klienta ważną rolę spełnia połysk, powinien podać go zgodnie z ISO 2813

        Dla jednego zlecenia dopuszczalne odchylenia w połysku to +/- 10 jednostek (ISO 2813, kąt padania światła 60º)

 1. Grubość powłoki

Grubość powłoki powinna być mierzona w 5 obszarach pomiarowych.

Dla farb proszkowych nie powinna być mniejsza niż 50-60 μm – dla elementów używanych na zewnątrz oraz 40-50 μm – dla elementów używanych wewnątrz. Chyba że zostało ustalone inaczej ze Zleceniodawcą.

 1. Przyczepność powłoki

Przyczepność powłoki lakierniczej musi spełniać wymagania normy EN ISO 2409

Pomiar metodą siatki nacięć, odległość między nożami 2mm

 1. Ustalenia cen

Cena za usługę ustalana jest indywidualnie z Klientem, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług

 1. Warunki odbioru
 1. Klient odbierając materiał, który nie został zapakowany, ma obowiązek dokonać w chwili wydania odbioru jakościowego oraz ilościowego. O ewentualnych wadach Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Kierownika Lakierni, który sporządzi protokół zawierający ustalenia w zakresie odbioru.
 2. Klient ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia ilości oraz jakości odbieranego materiału, który ze względu na jego zapakowanie nie mógł być dokonany w chwili wydania. W takim wypadku Klient ma obowiązek, nie później niż w terminie 2 dni od sprawdzenia materiału, przesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentacją fotograficzną. Do czasu rozpoznania materiał nie może podlegać żadnym zmianom. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta dotyczącej wykonanej usługi, Wykonawca i Klient zobowiązują się ściśle ze sobą współpracować celem wyjaśnienia sytuacji i okoliczności powstania wady dochodząc do wspólnego konsensusu.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ani z tytułu rękojmi, ani z tytułu nienależytego wykonania umowy za wady materiału, o których Klient wiedział lub które mógł z łatwością przy odbiorze zauważyć.
 4. Załadunek oraz transport materiału odbywa się zawsze na ryzyko Klienta. Przeniesienie ryzyka na Klienta następuje z chwilą wydania towaru Klientowi lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi. Klient odpowiedzialny jest zarówno za załadunek i transport wykonany we własnym zakresie, jak i za załadunek i transport wykonany za pośrednictwem firmy przewozowej.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas składowania i montażu wyrobów pomalowanych
 6. Nie wolno przechowywać materiału w foli „stercz” służy tylko do krótko trwałego przewozu towaru.
 1. Pakowanie wyrobów pomalowanych

Wyroby o jednakowych kształtach i stosunkowo małych wymiarach mogą zostać spakowane, po uzgodnieniu z Kierownikiem Lakierni. Standardowa cena malowania nie obejmuje kosztów pakowania, które są ustalane między klientem a Kierownikiem Lakierni

Wyroby o dużych gabarytach (np.: balustrady, bramy) i niestandardowych kształtach pozostawiane są po malowaniu bez pakowania.

 1. Ustalenia końcowe
 1. W przypadku szczególnych oczekiwań lub nie możliwości spełnienia warunków wymienionych w punkcie I należy poinformować o tym pisemnie nasz dział obsługi klienta
 2. Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
 3. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymywania faktur.
 4. Klient ubiegający się o Fakturę VAT oświadcza, że jest płatnikiem VAT i ma zarejestrowaną firmę na terenie Unii Europejskiej

 

   
WARUNEK WSPÓŁPRACY TO AKCEPTACJA WARUNKÓW