warunki techniczne wykonania i odbioru powłok malarskich

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Powłok Malarskich

 

FIRMA: P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A 58-160 ŚWIEBODZICE zwany dalej WYKONAWCA

 I. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać elementy przeznaczone do malowania

 

 1. Gabaryty i ciężar pojedynczych elementów nie powinny przekraczać wymiarów (długość x szerokość x wysokość):
 2. Dla elementów malowanych proszkowo (mm): 7000x1450x2100 do uwzględnienia podwieszenie i haki
 1. Ciężar pojedynczych elementów nie powinien przekraczać wagi:
 2. Dla elementów malowanych proszkowo: (kg): 1500 (300kg jeden element)
 3. Elementy stalowe konstrukcji powinny być wykonane ze stali węglowej o zbliżonym lub takim samym składzie metalurgicznym (cała dostawa towaru)
 1. Materiał dostarczony do malowania powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych takich jak: odkształcenia, rysy, wgniecenia
 1. Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń niedających się usunąć w procesie odtłuszczania oraz trawienia np.:

 

 • Śladów lakierów
 • Farb
 • Klejów
 • Smół
 • Smarów
 • Silikonów
 • Uszczelniaczy
 • Szpachli
 • Oraz innych nie zmywalnych w roztworach wodnych

 

 1. Powierzchnie przeznaczone do malowania nie mogą być skorodowane bez rdzy zendry oraz jakichkolwiek śladów korozji.
 1. Elementy nie mogą być mokre a w przestrzeniach wewnętrznych nie może występować woda ani środki chemiczne lub materiał typu: wełna, smar, styropian, drewno oraz inne łatwopalne
 1. Dla konstrukcji spawanych i nitowanych ważne jest:

 

 • Spoiny powinny być ciągłe, bez porowatości oraz bez odprysków spawalniczych
 • Nie mogą występować elementy typu kształtowniki blachy przylegające do siebie płaszczyznami, ponieważ prowadzi to do powstania mikroszczelin, stanowiących źródło korozji, bez możliwości zamalowania.
 • Konstrukcja musi być stabilna i nie może ulegać zaginaniu lub pękaniu pod własnym ciężarem

 

Ważną rzeczą jest nawiercenie otworów w pojedynczych elementach gdyż podczas malowania musi zostać zawieszony lub podparty, dlatego należy przewidzieć te miejsca w dostarczonych elementach – konstrukcjach (miejsca te będą niedomalowane)

 

 1. Wszystkie ostre krawędzie i otwory muszą być ogradowane
 1. Dla elementów pasownych należy uwzględnić luz technologiczny powiązany z grubością powłoki nakładanej farby (ok.0,1mm)
 1. Otwory, gwinty i inne miejsca, które nie mają być malowane, należy zaznaczyć na dostarczonych wraz z elementami rysunkach
 1. Dla wyrobów ocynkowanych ogniowo ważne jest:
 1. Aby elementy nie były wykonane ze stali o zawartości krzemu w przedziale 0,05 – 0,12% i powyżej 0,25% (jeżeli klient dostarczający towar do malarni nie jest w stanie stwierdzić czy ten warunek jest spełniony, nasza lakiernia może pomalować wyroby, należy się jednak liczyć z możliwością tzw. „gazowania powierzchni ocynkowanej”
 2. Nie może występować warstwa białej korozji
 3. Niedopuszczalne jest zamalowywanie ubytków cynku farbą nisko cynkową. Rodzaj farby użytej do zaprawek należy każdorazowo uzgodnić z naszą lakiernią
 4. Elementy cynkowane powinny być pozbawione ostrych sopli, oraz śladów powstałych podczas wynurzenia z kąpieli cynkowej i śladów po drutach od zawieszenia
 5. Elementy ocynkowane nie powinny mieć przeszlifowanych powierzchni cynku powodując zawijanie cynku oraz farby tworząc ostre powierzchnie, co prowadzi do odpadania farby
 6. Elementy, które względem siebie mają być ruchome, nie mogą być zalane cynkiem

Wykonane usługi na elementach nieodpowiadających powyższym wymaganiom odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta, a wykonana usługa nie podlega żadnej reklamacji. W takim wypadku wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy, czyli naszej lakierni zarówno z tytułu rękojmi, gwarancji jak i z tytułu nienależytego wykonania umowy.

 1. Po uzgodnieniu z kierownikiem lakierni, istnieje możliwość przygotowania elementów do malowania. Opłaty za tą usługę ustalane są indywidualnie.
 2. Należy pamiętać że Wykonawca nie udziela gwarancji na malowanie stali czarnej bez poddania jej obróbce strumieniowo-ściernej w celu usunięcia zanieczyszczeń oraz polepszenia przyczepności farby do podłoża.

Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca może pominąć tę obróbkę co skutkować będzie nie udzieleniem gwarancji na malowanie proszkowe

 

II. Wymagania, którym powinny odpowiadać powłoki malarskie

 

Powłoki malarskie na wyrobach ocynkowanych, malowane proszkowo powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13438 „Farby i lakiery. Powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych szerydyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych

Powłoki malarskie na wyrobach malowanych farbami ciekłymi powinny spełniać wymogi normy PN-EN ISO 12944: „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich”

 

III. Warunki odbioru powłok malarskich

 

 1. Wygląd powłoki:

Wygląd powłoki ocenia się na powierzchni istotnej, która powinna być uzgodniona z Klientem przed malowaniem. Nie włącza się do powierzchni istotnej krawędzi, wgłębień i powierzchni wewnętrznej.

Powłoka lakieru na powierzchni istotnej nie może mieć żadnych rys sięgających aż do momentu podłoża.

Kiedy powierzchnia istotna oglądana jest pod kątem 60º  nie mogą być widoczne z odległości 3m następujące defekty: nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, wtrącenia, kratery, matowe plamy, pory, wgłębienia, zarapania.

Powłoka musi mieć równomierny kolor i połysk. Kryteria te muszą być spełnione przy następujących warunkach oceny:

 1. Dla elementów używanych na zewnątrz: oglądane z odległości 5m
 2. Dla elementów używanych wewnątrz: oglądane z odległości 3m

                Uwaga nadlewy i nierówności faliste na powierzchniach ocynkowanych są traktowane, jako naturalna konsekwencja cynkowania,       

                dlatego nie stanowią wady powierzchni malowanej.

 1. Kolor

        Kolory według palety RAL powinny być zgodne z tablicą A7 (Tablica RAL/DELTA) wg. QUALICOAT (www.qualicoat.net)

        Kolory specjalne i wygląd farb strukturalnych powinien być zgodny z próbnikiem wymalowania ustalonym z Klientem.

        W przypadku doboru koloru do obecnego wymalowania nigdy nie będzie idealny odcień wynika to z różnic składu farb danego        

        producenta. Wymagana jest od Klienta informacja o tym czy to jednorazowe zamówienie czy też będzie kontynuacja danego koloru.

 1. Połyskliwość

        Powierzchnia, jaką uzyskujemy ma różne stopnie połyskliwości:

        „mat, półmat, satyna, półpołysk, połysk” są to orientacyjne nazwy i stanowią tylko podstawę ustaleń i rozróżniania połysku z         

        Klientem

        Jeżeli dla Klienta ważną rolę spełnia połysk, powinien podać go zgodnie z ISO 2813

        Dla jednego zlecenia dopuszczalne odchylenia w połysku to +/- 10 jednostek (ISO 2813, kąt padania światła 60º)

 1. Grubość powłoki

Grubość powłoki powinna być mierzona w 5 obszarach pomiarowych.

Dla farb proszkowych nie powinna być mniejsza niż 50-60 μm – dla elementów używanych na zewnątrz oraz 40-50 μm – dla elementów używanych wewnątrz. Chyba że zostało ustalone inaczej ze Zleceniodawcą.

 1. Przyczepność powłoki

Przyczepność powłoki lakierniczej musi spełniać wymagania normy EN ISO 2409

Pomiar metodą siatki nacięć, odległość między nożami 2mm

 1. Ustalenia cen

Cena za usługę ustalana jest indywidualnie z Klientem, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług

 1. Warunki odbioru
 1. Klient odbierając materiał, który nie został zapakowany, ma obowiązek dokonać w chwili wydania odbioru jakościowego oraz ilościowego. O ewentualnych wadach Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Kierownika Lakierni, który sporządzi protokół zawierający ustalenia w zakresie odbioru.
 2. Klient ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia ilości oraz jakości odbieranego materiału, który ze względu na jego zapakowanie nie mógł być dokonany w chwili wydania. W takim wypadku Klient ma obowiązek, nie później niż w terminie 2 dni od sprawdzenia materiału, przesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentacją fotograficzną. Do czasu rozpoznania materiał nie może podlegać żadnym zmianom. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta dotyczącej wykonanej usługi, Wykonawca i Klient zobowiązują się ściśle ze sobą współpracować celem wyjaśnienia sytuacji i okoliczności powstania wady dochodząc do wspólnego konsensusu.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ani z tytułu rękojmi, ani z tytułu nienależytego wykonania umowy za wady materiału, o których Klient wiedział lub które mógł z łatwością przy odbiorze zauważyć.
 4. Załadunek oraz transport materiału odbywa się zawsze na ryzyko Klienta. Przeniesienie ryzyka na Klienta następuje z chwilą wydania towaru Klientowi lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi. Klient odpowiedzialny jest zarówno za załadunek i transport wykonany we własnym zakresie, jak i za załadunek i transport wykonany za pośrednictwem firmy przewozowej.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas składowania i montażu wyrobów pomalowanych
 6. Nie wolno przechowywać materiału w foli „stercz” służy tylko do krótko trwałego przewozu towaru.
 1. Pakowanie wyrobów pomalowanych

Wyroby o jednakowych kształtach i stosunkowo małych wymiarach mogą zostać spakowane, po uzgodnieniu z Kierownikiem Lakierni. Standardowa cena malowania nie obejmuje kosztów pakowania, które są ustalane między klientem a Kierownikiem Lakierni

Wyroby o dużych gabarytach (np.: balustrady, bramy) i niestandardowych kształtach pozostawiane są po malowaniu bez pakowania.

 1. Ustalenia końcowe
 1. W przypadku szczególnych oczekiwań lub nie możliwości spełnienia warunków wymienionych w punkcie I należy poinformować o tym pisemnie nasz dział obsługi klienta
 2. Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
 3. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymywania faktur.
 4. Klient ubiegający się o Fakturę VAT oświadcza, że jest płatnikiem VAT i ma zarejestrowaną firmę na terenie Unii Europejskiej

 

   
WARUNEK WSPÓŁPRACY TO AKCEPTACJA WARUNKÓW

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Kliknij Akceptuj jeżeli zapoznałeś się i Akceptujesz Warunki naszej lakierni i zapoznałeś się z RODO na naszej stronie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę. Użycie plików Cookies Gromadzimy i analizujemy pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe. Pomaga nam to w ulepszaniu i rozwijaniu naszej oferty dla Państwa. Korzystając z tych informacji nie jest możliwe zidentyfikowanie danego użytkownika, nawet w połączeniu z innymi danymi, będącymi w naszym posiadaniu. Gromadzimy takie dane jak adres IP odwiedzającego, rodzaj używanej przeglądarki lub odwiedzane podstrony. Aby je uzyskać używany plików Cookies. Cookie to niewielki plik, który umieszczany jest na dysku twardym użytkownika. Dostarcza on specyficznych informacji o jego poprzednich wizytach na stronie. Używamy plików cookies aby rozpoznawać powtórne wizyty i ułatwiać nawigację po naszej stronie internetowej. Plik cookie przechowuje informację w lokalizacji i języku odwiedzającego stronę, oraz losowo przypisanym identyfikatorze sesji. Gromadzone informacje pomagają w śledzeniu informacji o liczbie nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron. Dane te pomagają w nieustannym polepszaniu nawigacji po naszej stronie oraz poprawianiu oferowanych usług. Jak zablokować pliki cookies? Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj istnieje możliwość ich całkowitego zablokowania lub akceptowane tylko wybranych plików cookies. Jeżeli nie chcesz,aby pliki cookies były umieszczane na Twoim komputerze, możesz tak ustawić przeglądarkę aby je odrzucała lub informowała o próbie ich zapisania. Jednak jeżeli całkowicie zablokujesz pliki cookies, niektóre usługi na naszej stronie mogą stać się niedostępne, a strony mogą się wyświetlać niepoprawnie. Na poniższych stronach możesz znaleźć informację o tym w jaki sposób ustawić właściwości cookies w różnych przeglądarkach. Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm Netscape Navigator: http://wp.netscape.com/legal_notices/cookies.html Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html Ochrona prywatności Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na nasze potrzeby do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W każdym momencie może Pani/Pan zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Zawartość strony internetowej i ostrzeżenie o odpowiedzialności Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były systematycznie aktualizowane, jednak nie możemy obiecać, że będą one w pełni dokładne i zawsze zaktualizowane. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji prosimy o kontakt się z nami. Wszystkie informacje produktowe są tymczasowe i mogą w każdym momencie ulec zmianie. Przed złożeniem zamówienia zawsze należy złożyć potwierdzenie telefoniczne. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, gwarancyjna lub jako część jakiejkolwiek umowy. Dodatkowe informacje Proszę przeczytać poniższe, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce ciasteczek. 1. Co to są pliki cookie? Ciasteczka 2.What są wykorzystywane do? Typy 3.Jakie cookies są wykorzystywane? 4.Do ciasteczka zawierają dane osobowe? Ciasteczka 5.Managing Co to są pliki cookie? Cookie to plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, gdy on / ona ma dostęp do strony internetowej. To pozwala na identyfikację urządzenia użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego / jej preferencje. Także, to pamięta strona odwiedził i uznaje się, gdy użytkownik powraca do witryny. Jakie pliki cookie są wykorzystywane do? Cookies są używane do regulacji treści stron, do preferencji użytkownika oraz optymalizacji wykorzystania witryn. Przechowują one przydatne informacje, tak aby uprościć i usprawnić korzystanie z Internetu. Są one stosowane przede wszystkim do: • umożliwienie zalogowania się na wybranej stronie internetowej, • dostosowanie treści stron, do preferencji użytkownika i strony optymalizacji wykorzystania, szczególnie te pliki pozwalają recegonize urządzenie użytkownika usług i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego / jej indywidualnych potrzeb, • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy usług użyciu stron internetowych, które pozwalają na poprawę struktury i treści (Google Analytics). Jakie typy plików cookie są używane? Istnieją dwa typy plików cookie, a mianowicie: trwałe pliki cookie i pliki cookie sesji. Trwałe pliki cookie pozostają na dysku twardym, na czas określony w pliki cookies parametrów lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika ręcznie. Pliki cookie sesji, z drugiej strony, są stosowane czasowo i wygasa po stronie lub zamknięciu przeglądarki. Czy pliki cookie to dane osobowe? Jeśli istnieje potrzeba zbierania danych osobowych, wymagane jest przepisami prawa o ochronie danych do informowania użytkowników o gromadzeniu danych osobowych. W pozostałych przypadkach, dane osobowe są dekodowane w sposób one niedostępne dla osób nieupoważnionych. Zarządzanie ciasteczka Domyślnie jest to możliwe, aby umieścić cookies w przeglądarce, jednak ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby zablokować obsługę plików cookie lub poinformować każdorazowo o ich użyciu. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich serwis jest dostępny w każdym ustawieniach przeglądarki. POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.wimarplus.pl oraz http://lakierniaproszkowa.wimarplus.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). 2.Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest P.P.H.U WIMAR z siedzibą w Mokrzeszowie (58-160), NIP: 8841018072, zwana dalej WR. 3.Dane osobowe zbierane przez WR za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 4.WR dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy. 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 1.WR zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. 2.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku: a)rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b)składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); d)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 3.W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje: a)adres e-mail; b)dane adresowe: a.kod pocztowy i miejscowość; b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c)imię i nazwisko; d)numer telefonu. 4.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a)firmę Przedsiębiorcy; b)numer NIP. 5.Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. 6.W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane: a)adres e-mail; b)dane adresowe: a.kod pocztowy i miejscowość; b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c)imię i nazwisko; d)numer telefonu. Zamykajac okno informacji o ciasteczkach jest równoznaczne z przyjęciem informacji do wiadomości i automatycznie zgoda na wykorzystanie przez nas informacji zawartych w tzw "ciasteczkach"

Zamknij